Ukupni dugovi svih država svijeta iznose 60 000 milijardi dolara, ili 60 trilijuna dolara. Ta ogromna brojka je toliko velika da se naš dug čini kao minorna stvar. No nisu svi dugovi jednaki, pa tako najveći omjer duga i BDP-a ima Japan, ali ekonomija Japana je toliko snažna da taj omjer ne predstavlja neki veliki problem koji bi upalio alarme.

Najproblematičnije su zemlje poput Grčke ili Hrvatske čije ekonomije ne ulijevaju povjerenje kreditorima da je zemlja sposobna dugoročno bez novog zaduživanja i reprogramiranja dugova opstati. Reprogram i izostanak reformi koje bi smanjile rashodovne strane države ili povećale prihodovne i na jedan od ta dva načina smanjile deficit su zapravo garancija da će dug rasti i rasti sve dok ne preraste u nerješiv problem.

us_wont_pay_debtsU sličnoj situaciji je i najveći dužnik svijeta SAD čiji dug je 29,9% udjela u ukupnom svjetskom dugu, no SAD ima ukupni udio preko 23% u svjetskoj ekonomiji. No konstantno dizanje granice zaduživanja i povećanje duga prijeti da problem postane prevelik i za veliki SAD.

U ikonografiji koju je izradioVisualcapitalist svi dugovi svijeta su prikazani po zemljama i slikovito predočeni. No taj prikaz ne odaje stvarno stanje dužnika i u narednom članku donijet ćemo omjer dugova u odnosu na tri ključna faktora koji kreditori prate (Dug/GDP, Dug/Ukupni prihod ekonomije, Dug / Prihod države).

world-debt-60-trillion-infographic

Courtesy of: Visual Capitalist  | geopolitika.news | croative.net

Share.

Comments are closed.